Accommodatie

VOORWAARDEN VOOR BOEKINGS- EN BEMIDDELINGSOVEREENKOMSTEN VAN ACCOMMODATIES IN HET WESTERWALD

Westerwald Touristik-Service, hierna afgekort als 'WTS' bemiddelt bij het boeken van accommodatie bij accommodatieverschaffers (hotels, gastenverblijven, pensions, kamers bij particulieren en vakantiewoningen), hierna uniform aangeduid als 'accommodaties', in het Westerwald in overeenstemming met het huidige aanbod. De hierna volgende voorwaarden worden, voor zover werkzaam overeengekomen, voorwerp van boekingsovereenkomst wanneer deze tot stand komt tussen gast en accommodatie. In aanvulling op de wettelijke voorschriften regelen zij de contractuele verhouding tussen gast en accommodatie en de bemiddelende activiteiten van WTS. Wij verzoeken u derhalve deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

 

1.   Positie van de WTS; toepasselijkheid van de boekingsvoorwaarden
Voor zover er uitdrukkelijk geen andere overeenkomsten zijn aangegaan, neemt de WTS uitsluitend de positie in van een bemiddelaar. Zij is niet aansprakelijk voor informatie over prijzen en diensten van accommodaties. Een eventuele aansprakelijkheid van de WTS die voortvloeit uit de bemiddelingsovereenkomst blijft onverlet.
Voor zover werkzaam overeengekomen, gelden de onderhavige voorwaarden voor alle boekingen van accommodatie met als basis de door de WTS gepubliceerde lijst van accommodaties, dan wel voor boekingen op basis van de betreffende aanbiedingen op het internet.
Het staat de accommodaties vrij in afzonderlijke gevallen andere boekingsvoorwaarden met de gast overeen te komen die afwijken van de hierna genoemde voorwaarden of deze aanvullen.

2.    Het afsluiten van de overeenkomst, reisbemiddelaars, informatie in hotelgidsen
2.1    Met de boeking biedt de gast, eventueel na voorafgaande vrijblijvende informatie van de accommodatieverschaffer en de actuele beschikbaarheid daarvan, de accommodatie de bindende afsluiting van de boekingsovereenkomst aan. De basis voor deze offerte zijn de beschrijving van de accommodatie en de aanvullende informatie in de beschrijving bij de boeking (b.v. de beschrijving van de plaats, verklaringen omtrent classificering), voor zover de gast daarover beschikt bij boeking.
2.2    De gast kan zijn boeking uitvoeren op alle manieren die de accommodatie daartoe aanbiedt, dat wil zeggen mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail.
2.3    De overeenkomst komt tot stand met de afgifte van de boekingsbevestiging van de accommodatie of van de WTS als diens vertegenwoordiger. Er is geen vormvoorschrift voor de verklaring van acceptatie zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen voor de gast en accommodatie bindend zijn.
2.4    In het geval van mondelinge of telefonische boekingen zal de accommodatie normaal gesproken de gast een schriftelijke boekingsbevestiging toesturen. De overeenkomst voor accommodatie is bij dergelijke boekingen echter niet afhankelijk van de toezending van de schriftelijke boekingsbevestiging.
2.5    Voor zover de accommodatie, dan wel de WTS als diens bemiddelaar, de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking en bemiddeling van accommodatie door middel van een elektronische afsluiting van de overeenkomst op een internetplatform, geldt voor deze afsluiting:
a) het verloop van de online-boeking wordt de gast uitgelegd door middel van geschikte instructies. De overeenkomst is uitsluitend in het Duits gesteld.
b) De klant kan via een correctiemogelijkheid, die tijdens de boeking wordt verklaard, te allen tijde afzonderlijke opgaven corrigeren of wissen, of het complete online boekingsformulier opnieuw openen.
c) Na de selectie van de door de gast gewenste diensten en de invoer van zijn persoonlijke gegevens, worden de complete data, met inbegrip van alle wezenlijke informatie over prijzen, diensten, extra geboekte diensten en eventuele reisverzekeringen getoond. De klant heeft de mogelijkheid af te zien van de boeking, of deze opnieuw uit te voeren.
d) Door op de knop 'NU BETALINGSPLICHTIG BOEKEN' te drukken biedt de klant de accommodatie de afsluiting van de boekingsovereenkomst bindend aan. Het gebruik van deze knop leidt derhalve in het geval van de toezending van een boekingsbevestiging door de accommodatie of de WTS als bemiddelaar, binnen de gestelde termijn tot de afsluiting van een boekingsovereenkomst waarvoor een verplichting tot betaling geldt. Het uitvoeren van een online boeking en het gebruik van de knop 'NU BETALINGSPLICHTIG BOEKEN' leidt niet tot een aanspraak van de klant op de totstandkoming van een boekingsovereenkomst. Het staat de accommodatie vrij het aanbod tot aangaan van een overeenkomst (boeking) van de klant al of niet aan te nemen.
e) Voor zover er geen boekingsbevestiging in real time volgt, bevestigt de accommodatie of de WTS als diens vertegenwoordiger aan de klant onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op de totstandkoming van de boekingsovereenkomst zoals gewenst door de klant.
f) De boekingsovereenkomst komt tot stand door de toezending van de boekingsbevestiging die de accommodatie, dan wel de WTS als diens bemiddelaar aan de klant toestuurt per e-mail, fax of post in de vorm die wordt aangegeven tijdens de boeking.
2.6    Er is sprake van een nieuwe offerte van de accommodatie wanneer de inhoud van de boekingsbevestiging afwijkt van de inhoud van de boeking. De overeenkomst komt tot stand op basis van deze nieuwe offerte, als de gast zich uitdrukkelijk akkoord verklaart door een duidelijke verklaring af te leggen, door een aanbetaling of de betaling van het resterende bedrag of door gebruik te maken van de accommodatie.
2.7    Reisbemiddelaars en boekingskantoren zijn niet gemachtigd overeenkomsten aan te gaan, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de inhoud van de overeenkomst wijzigen, die verder gaan dan de diensten die de accommodatie contractueel is aangegaan of die in tegenspraak staan tot de beschrijving van de diensten en accommodatie die de accommodatieverschaffer heeft gegeven.
2.8    Informatie in hotelgidsen en soortgelijke overzichten die niet door de WTS of de accommodatie worden gepubliceerd, zijn niet bindend voor de accommodatie en zijn dienstverlening, voor zover zij niet door een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel zijn gemaakt van de verplichting tot dienstverlening door de accomodatie.

3.    Vrijblijvende reserveringen (optie)
3.1    Vrijblijvende reserveringen (opties) waarvan de gast zonder verdere kosten kan afzien, zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke afspraak met de WTS of de accommodatie.
3.2    Als er voor de gast geen vrijblijvende reservering overeengekomen is, vindt de boeking plaats volgens punt 2 (afsluiting van de overeenkomst) in deze algemene voorwaarden en leidt principieel tot een voor de accommodatie en gast/opdrachtgever bindende overeenkomst.
3.3    Als er een voor de gast vrijblijvende reservering (optie) is overeengekomen, moet de accommodatieverschaffer de gewenste accommodatie vrijhouden totdat de gast uiterlijk op het overeengekomen tijdstip, de boeking definitief bevestigt. De gast dient tot dit tijdstip de WTS, dan wel de accommodatie, te laten weten of de reservering moet worden gezien als ook een voor hem bindende boeking. Als dit niet gebeurt, vervalt de reservering zonder dat er sprake is van verplichting tot melding door de WTS of de accommodatie. Wanneer de melding tijdig plaatsvindt, komt er met de toezending ervan aan de accommodatie een voor hem en voor de gast een bindende boekingsovereenkomst tot stand.

4.     Prijzen en diensten, omboekingen
4.1  De in de folder genoemde prijzen zijn eindprijzen en inclusief de wettelijke btw en alle bijkomende kosten, voor zover er niets anders wordt vermeld omtrent de bijkomende kosten. Er kan sprake zijn van afzonderlijk te betalen en vermelde kosten, zoals toeristenbelasting, vergoedingen voor diensten die naar verbruik worden afgerekend (b.v. elektriciteit, gas, water, brandhout) en kosten voor gekozen of bijgeboekte diensten.
4.2  De diensten waartoe de accommodatie verplicht is, blijken uitsluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de geldige brochure, dan wel uit de beschrijving van het object en uit eventuele en uitdrukkelijk met de gast/opdrachtgever getroffen aanvullende overeenkomsten. De gast/opdrachtgever wordt aanbevolen aanvullende overeenkomsten schriftelijk te sluiten.
4.3  Voor omboekingen (wijzigingen met betrekking tot het soort accommodatie, tijdstip van aankomst en vertrek, de duur van het verblijf, half- of volpension, extra geboekte diensten en overige aanvullende diensten) waarop geen wettelijke aanspraak kan worden gemaakt, kan de accommodatie een administratieve vergoeding van € 15 per wijziging in rekening brengen. Dit is niet van toepassing in het geval van beperkte wijzigingen.

5.     Betaling

5.1    De termijnen voor aanbetaling en de betaling van het resterende bedrag is afhankelijk van de regeling die met de gast of opdrachtgever is overeengekomen en die wordt vermeld in de boekingsbevestiging. Als er geen speciale overeenkomst is gemaakt, moet de totale prijs van het verblijf, inclusief de vergoedingen voor bijkomende kosten en extra diensten, aan het einde van het verblijf aan de accommodatie worden betaald.
5.2    Na het sluiten van de overeenkomst kan de accommodatie een aanbetaling verlangen. Voor zover in afzonderlijke gevallen niet anders is overeengekomen, bedraagt deze 15% van de totale prijs voor accommodatie en geboekte aanvullende diensten.
5.3    Betalingen in vreemde valuta en per verrekeningscheque zijn niet mogelijk. Betalingen met kredietkaarten en bankkaarten zijn alleen dan mogelijk wanneer dit overeengekomen is of wanneer de accommodatie dit door een algemene bekendmaking te kennen geeft. Betalingen aan het einde van het verblijf kunnen niet worden verricht door middel van overschrijving.
5.4    Als de gast een overeengekomen aanbetaling niet of niet volledig verricht, ondanks aanmaning met vaste termijn voor de betaling door de accommodatie, kan de accommodatie, voor zover hij bereid en in staat is en voor zover de gast geen aanspraak kan maken op een wettelijk of contractueel retentierecht, afzien van de overeenkomst met de gast en deze kosten van terugtreding volgens punt 6 van deze voorwaarden in rekening brengen.

6.    Annuleren en no-show

6.1    Annulering of no-show doet niets af aan het recht van de accommodatie op betaling van de overeengekomen prijs voor het verblijf, inclusief het aandeel voor maaltijden en de vergoedingen voor extra diensten.
6.2    In het kader van de gebruikelijke bedrijvigheid en zonder de verplichting tot extra inspanning en rekening houdend met het bijzondere karakter van de geboekte accommodatie (bijv. niet-roker kamer, gezinskamer) moet de accommodatie pogen de accommodatie anderszins te gebruiken.
6.3    Bij een ander gebruik van de accommodatie, of indien dit niet mogelijk is, moet de accommodatie kostenbesparingen in mindering brengen.
6.4    Overeenkomstig de door rechterlijke uitspraken bekrachtigde percentages die gelden voor de vaststelling van kostenbesparingen, moet de gast of opdrachtgever aan de accommodatie de volgende bedragen voldoen, steeds met betrekking tot de totale prijs van de verblijfskosten (inclusief de bijkomende kosten), echter zonder rekening te houden met eventuele  vergoedingen zoals toeristenbelasting:
in het geval van vakantiewoningen/accommodatie
zonder maaltijden                                      90%   
in het geval van overnachting/ontbijt        80%
in het geval van halfpension                      70%
in het geval van volpension                       60%
6.5    Het blijft de gast/opdrachtgever uitdrukkelijk voorbehouden aan te tonen dat de kostenbesparingen van de accommodatie duidelijk groter zijn dan de hiervoor vermelde inhoudingen, of dat er anderszins gebruik is gemaakt van de accommodatie of andere diensten. In dit geval zijn gast of opdrachtgever alleen verplicht tot betaling van het lagere bedrag.
6.6    Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.
6.7    Om technische redenen in verband met boekingen moet de annulering aan de WTS (niet aan de accommodatie) worden gericht en moet in het belang van de gast schriftelijk plaatsvinden.

7.    Aankomst en vertrek

7.1    De aankomst van de gast moet plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, maar niet later dan 18:00 uur als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt.
7.2    Voor een later tijdstip van aankomst geldt:
De gast is verplicht de accommodatie uiterlijk tot het overeengekomen tijdstip van aankomst te laten weten dat hij later arriveert of, in het geval van een meerdaags verblijf, pas op een van de volgende dagen gebruik wenst te maken van de accommodatie.
Als er geen mededeling wordt gedaan binnen de gestelde termijn, heeft de accommodatieveschaffer het recht de accommodatie anderszins te gebruiken. Voor de tijd dat er geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie is het bepaalde onder punt 6 van toepassing.
Als de gast laat weten dat hij later zal aankomen, is hij verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onder aftrek van de kostenbesparingen van de accommodatie volgens de punten 6.4 en 6.5, ook voor de tijd dat hij geen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie, tenzij de accommodatie contractueel of wettelijk verantwoordelijk is voor de oorzaken van het latere gebruik van de accommodatie.
7.3    De gast moet de accommodatie verlaten op het overeengekomen tijdstip, als er geen sprake is van een bijzondere overeenkomst niet later dan 12:00 op de dag van vertrek. Als de gast de accommodatie niet tijdig verlaat, kan de accommodatie een dienovereenkomstige extra vergoeding verlangen. Het is voorbehouden aan de accommodatie een groter schadebedrag te claimen.

8.    Verplichting van de klant gebreken te melden, het meebrengen van huisdieren, opzegging door de accommodatie

8.1    De gast is verplicht gebreken en storingen die zich voordoen onverwijld aan de accommodatieverschaffer te melden en een oplossing te verlangen. Een melding van een gebrek aan de WTS is niet voldoende. Wanneer de melding van gebreken door nalatigheid niet plaatsvindt, kan de gast zijn aanspraken geheel of gedeeltelijk verliezen.
8.2    De gast kan de overeenkomst alleen opzeggen in het geval van aanmerkelijke gebreken of storingen. Bij de melding moet hij eerst de accommodatieverschaffer een passende termijn stellen om het gebrek te verhelpen, tenzij het gebrek niet kan worden verholpen, de accommodatieverschaffer dit weigert te doen of wanneer de opzegging met onmiddellijke ingang gerechtvaardigd is op grond van een zakelijk belang van de gast dat voor de accommodatieverschaffer als zodanig herkenbaar is of wanneer op deze grond het verdere gebruik van de accommodatie voor de gast niet acceptabel is.
8.3    Voor het meebrengen van huisdieren geldt:
Het meebrengen en onderbrengen van huisdieren in de accommodatie is alleen dan toegestaan als onderdeel van een uitdrukkelijke overeenkomst en als de accommodatie deze mogelijkheid aanbiedt. 
Bij deze overeenkomsten is de gast verplicht waarheidsgetrouw informatie te verstrekken over de soort en grootte van het huisdier.
Het niet nakomen van deze verplichting kan de accommodatie het recht geven tot een buitengewone opzegging van de boekingsovereenkomst.
Het niet aangekondigd meebrengen van huisdieren, of onjuiste informatie over soort en grootte geven de accommodatieverschaffer het recht de gast het recht te ontzeggen de accommodatie te betrekken, de boekingsovereenkomst op te zeggen en annuleringskosten te berekenen volgens punt 6 van deze voorwaarden.

9.    Beperking van de aansprakelijkheid

9.1    De aansprakelijkheid van de accommodatieverschaffer op grond van de boekingsovereenkomst volgens art. 536 a BGB (vgl. Burgerlijk Wetboek) voor door schuld veroorzaakte schade aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon is uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van een plichtverzaking op grond van opzettelijkheid of grove nalatigheid van de accommodatieverschaffer, een wettelijke vertegenwoordiger of lid van het personeel van de accommodatieverschaffer.
9.2    De aansprakelijkheid van de accommodatie als horeca-exploitant voor schades blijft conform de art. 701 ff BGB hierdoor onverlet.
9.3    De accommodatie is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening in samenhang met diensten die tijdens het verblijf voor de gast/opdrachtgever herkenbaar zijn als diensten verleend door derden (b.v. sportevenementen; bezoek aan schouwburgen, tentoonstellingen, etc.). Hetzelfde geldt ook voor diensten van derden die reeds werden bemiddeld op het tijdstip van de boeking van de accommodatie, voor zover deze in de publicatie of in de boekingsbevestiging uitdrukkelijk worden genoemd als diensten van derden.

10.    Verjaring

10.1    De verjaringstermijn van contractuele aanspraken van de gast/opdrachtgever tegenover de accommodatieverschaffer op grond van de boekingsovereenkomst of tegenover de WTS op grond van de bemiddelingsovereenkomst met betrekking tot aanspraken op schade toegebracht aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon, met inbegrip van aanspraken op smartengeld die te wijten zijn aan nalatigheid bij de vervulling van plichten of aan een opzettelijke of nalatige plichtverzaking door hun wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden bedraagt drie jaar. Dit geldt ook voor de vergoeding van overige schades die berusten op grove nalatigheid bij het nakomen van de plichten door de accommodatie, dan wel de WTS, of op een opzettelijke of nalatige plichtverzaking door hun wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden.
10.2    De verjaringstermijn voor alle andere contractuele aanspraken is één jaar.
10.3    De verjaringstermijn volgens de voorgaande bepalingen begint steeds aan het einde van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan en de gast/opdrachtgever kennis had van de omstandigheden die de aanspraak rechtvaardigen en waarvan de accommodatie of de WTS als verantwoordelijken kennis hadden of zonder grove nalatigheid kennis hadden kunnen nemen. Als de laatste dag van de termijn op een zondag valt, op een dag die op de plaats waar de melding werkzaam is geldt als een nationale feestdag, of op een zaterdag, geldt als laatste dag de daaropvolgende werkdag.
10.4    Als er tussen gast en accommodatie of de WTS sprake is van lopende onderhandelingen over ingediende claims of van omstandigheden die een claim rechtvaardigen, wordt de verjaring zo lang opgeschort tot de gast of accommodatie, dan wel de WTS het voortzetten van de onderhandelingen weigert. De hiervoor genoemde verjaringstermijn van één jaar wordt op zijn vroegst 3 maanden na de opschorting weer van kracht.

11.  Informatie over instellingen voor alternatieve geschillenbeslechting, rechtskeuze en bevoegde rechtbank
11.1    Met het oog op de wet 'Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung' (buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten) wijzen de accommodatie en de WTS erop dat ten tijde van de publicatie van deze voorwaarden voor boekingsovereenkomsten voor accommodaties een deelname aan geschillenbeslechting voor consumenten voor de accommodatie en de WTS niet dwingend is voorgeschreven en dat de accommodatie en de WTS niet deelnemen aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Mocht er een geschillenbeslechting voor consumenten voor de accommodatie/WTS dwingend worden voorgeschreven, zullen zij de gast/consument hierover in gepaste vorm informeren. Voor alle contracten die in het elektronische rechtsverkeer werden afgesloten verwijzen de accommodatie en de WTS naar het Europese platform voor geschillenbeslechting: ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2    Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing op de contractuele verhouding tussen gast, dan wel opdrachtgever en de accommodatie, dan wel de WTS. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsverhoudingen.
11.3    Voor zover bij toegelaten klachten van de gast, dan wel opdrachtgever tegenover de accommodatieverschaffer, dan wel de WTS in het buitenland voor hun aansprakelijkheid principieel geen Duits recht wordt toegepast, is voor de rechtsgevolgen, met name voor soort, omvang en hoogte van de claims van de gast, dan wel opdrachtgever, uitsluitend het Duitse recht van toepassing.
11.4    De gast, dan wel opdrachtgever, kunnen alleen een rechtsvordering indienen tegen de accommodatieverschaffer dan wel de WTS in hun plaats van vestiging.
11.5    Voor rechtsvorderingen van de accommodatieverschaffer, dan wel de WTS tegenover de gast, dan wel de opdrachtgever, is de woonplaats van de klant maatgevend. Voor rechtsvorderingen tegenover gasten of opdrachtgevers die kooplieden, rechtspersonen zijn in de zin van het publieke of burgerlijke recht, of personen zijn die hun woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of van wie de woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het indienen van de rechtsvordering niet bekend is, wordt er bij de gerechtskeuze uitgegaan van de vestigingsplaats van de accommodatieverschaffer.
11.6    De voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer en in zoverre op de overeenkomst toepasselijke, niet afdingbare bepalingen van de Europese Unie of andere internationale bepalingen gelden.


REISVOORWAARDEN VOOR PAKKETREIZEN VAN WESTERWALD TOURISTIK-SERVICE

Deze reisvoorwaarden worden, voor zover zij van toepassing zijn, onderdeel van de reisovereenkomst die u - hierna aangeduid als 'reiziger' of 'klant' - afsluit met Westerwald Touristik-Service - hierna afgekort als 'WTS' - als reisorganisator. Deze reisvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de pakketreizen van WTS. Zij zijn niet van toepassing op de bemiddeling van diensten van derden (bijv. rondleidingen en toegangsbewijzen) en niet op boekingsvoorwaarden voor accommodaties, dan wel de bemiddeling daarvan.

1.    Het sluiten van de overeenkomst

1.1.    Door te boeken (zich aan te melden voor de reis), hetgeen mondeling, telefonisch, schriftelijk, per fax of per e-mail kan plaatsvinden, geeft de klant aan de WTS te kennen een bindende reisovereenkomst te willen afsluiten. De basis voor het aanbod zijn de reisbeschrijving, deze reisvoorwaarden en alle aanvullende informatie die dienen als grondslag voor de boeking (catalogus, accommodatieoverzicht, internet) voor zover de klant daar beschikking over heeft. Voor online boekingen is uitsluitend punt 1.3 van toepassing.
1.2.    De reisovereenkomst komt tot stand wanneer de WTS een boekingsbevestiging aan de klant stuurt. Hiervoor is geen bepaalde vorm nodig. Tijdens of onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst ontvangt de klant een afschrift van de boekingsbevestiging. Een afschrift van de boekingsbevestiging kan achterwege blijven als de boeking van de klant plaatsvindt minder dan 7 werkdagen voor het begin van de reis.
1.3.    Voor zover de WTS de mogelijkheid biedt tot een bindende boeking door middel van een elektronische afsluiting van de overeenkomst op een internetplatform, geldt voor deze overeenkomst:

a)het verloop van de online-boeking wordt de gast uitgelegd door middel van passende  instructies. De overeenkomst is uitsluitend in het Duits beschikbaar.
b)    De klant kan via een correctiemogelijkheid, die tijdens de boeking wordt verklaard, te allen tijde afzonderlijke opgaven corrigeren of wissen, of het complete online boekingsformulier opnieuw openen.
c)    Na de selectie van de door de gast gewenste diensten en de invoer van zijn persoonlijke gegevens, worden de complete data, met inbegrip van alle wezenlijke informatie over prijzen, diensten, bijgeboekte diensten en eventuele reisverzekeringen getoond. De klant heeft de mogelijkheid af te zien van de boeking, of deze opnieuw uit te voeren.
d)    Door middel van de knop 'NU BETALINGSPLICHTIG BOEKEN' biedt de klant de accommodatieverschaffer de boekingsovereenkomst bindend aan. Het gebruik van deze knop leidt derhalve in het geval van de toezending van een boekingsbevestiging door de WTS tot de afsluiting van een reisovereenkomst waarvoor een verplichting tot betaling geldt. Het uitvoeren van een online boeking en het gebruik van de knop 'boeken met verplichting tot betalen' leidt niet tot een aanspraak van de klant op de totstandkoming van een reisovereenkomst. Het staat de WTS vrij het aanbod van de klant een overeenkomst aan te gaan (boeking) al of niet aan te nemen.
e)    Voor zover er geen boekingsbevestiging in real time volgt, stuurt de WTS de klant onmiddellijk een elektronisch bevestiging van de ontvangst van de boeking. Deze ontvangstbevestiging is nog geen boekingsbevestiging en geeft geen aanspraak op de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de wens van de klant.
f)    De reisovereenkomst komt tot stand door de toezending van de boekingsbevestiging aan de klant per e-mail, fax of post zoals aangegeven tijdens de boeking.
1.4.    Als de boekingsbevestiging van de WTS afwijkt van de boeking door de klant, is er sprake van een nieuw aanbod van de WTS waaraan deze gedurende 7 dagen vanaf de boekingsbevestiging is gebonden. De overeenkomst komt tot stand op basis van dit gewijzigde aanbod, voor zover de klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met dit aanbod door aanbetaling of betaling van het resterende bedrag. Hetzelfde geldt als de WTS de klant een schriftelijk aanbod heeft gedaan voor een pakketreis.

2.   Diensten, wijzigingen in de diensten

2.1.    De diensten waartoe de WTS verplicht is, blijken uitsluitend uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de daarop gebaseerde schriftelijke publicatie van de pakketreis en uit de informatie en verklaringen die zijn opgenomen in het materiaal waarop de boeking berust.
2.2.    Reisbemiddelaars en dienstverleners, met name accommodatieverschaffers, zijn door WTS niet gemachtigd toezeggingen te doen of overeenkomsten aan te gaan die verder reiken dan de publicatie van de reis of de boekingsbevestiging of die daarmee in tegenspraak staan of de bevestigde inhoud van de reisovereenkomst wijzigen.
2.3.    Informatie in hotelgidsen, brochures en soortgelijke overzichten, met name brochures van de accommodaties, die niet door de WTS worden gepubliceerd, zijn niet bindend voor de WTS en haar dienstverlening, voor zover zij niet door een uitdrukkelijke overeenkomst met de gast tot onderdeel zijn gemaakt van de verplichting tot dienstverlening door de accommodatieverschaffer.

3.    Aanbetaling/betaling van het resterende bedrag

3.1.    Na het sluiten van de overeenkomst (ontvangst van de boekingsbevestiging) en na overhandiging van de 'Sicherungsschein' een verzekeringsbewijs conform art. 651k BGB (Burgerlijk Wetboek; vgl. garantieregeling Stg. Garantiefonds Reisgelden, SGR) moet er een aanbetaling worden verricht die in mindering wordt gebracht op de reissom. Voor zover niet anders is overeengekomen en in de boekingsbevestiging is vermeld, bedraagt zij 20% van de reissom.
3.2.    Het resterende bedrag moet 3 weken voor het begin van de reis worden voldaan, voor zover er in afzonderlijke gevallen geen andere betalingstermijn is overeengekomen, het verzekeringsbewijs is overhandigd en vast staat dat de reis niet meer kan worden geannuleerd om redenen zoals genoemd in punt 8 van deze voorwaarden. Voor boekingen gedaan korter dan 3 weken voor het begin van de reis moet de volledige reissom onmiddellijk worden betaald.
3.3.    Afwijkend van de regeling in de punten 3.1 en 3.2 vervalt de verplichting tot het afgeven van een verzekeringsbewijs 'Sicherungsschein' als de pakketreis korter dan 24 uur duurt, geen overnachting inhoudt en de reissom per persoon niet hoger is dan € 75 per persoon, als de contractuele verplichtingen geen vervoer van en naar de vakantiebestemming inhouden en overeengekomen is en in de boekingsbevestiging vermeld is dat de volledige reissom pas aan het einde van de reis ter plekke zal worden voldaan.
3.4.    Voor zover er geen sprake is van een contractueel of wettelijk annuleringsrecht van de klant en de WTS bereid is en in staat is te voldoen aan de contractuele verplichtingen is het volgende van toepassing:
a)    als de reiziger de aanbetaling en de betaling van het resterende bedrag niet of niet geheel voldoet binnen de overeengekomen termijnen, is de WTS gerechtigd na aanmaning en binnen een bepaalde termijn af te zien van de overeenkomst en de reiziger annuleringskosten conform punt 4 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
b)    Zonder volledige betaling van de reissom kan de klant geen aanspraak maken op het gebruik van de reisdienst, dan wel de overhandiging van de reisbescheiden.

4.    Annulering door de klant, omboeking

4.1.    Tot de aanvang van de reis kan de klant de reis te allen tijde annuleren. Het verdient aanbeveling schriftelijk te annuleren ter voorkoming van misverstanden. De bepalende datum is de dag waarop de annulering de WTS bereikt.
4.2.    In het geval van annulering door de deelnemer aan de reis heeft de WTS recht op de volgende vergoeding van de voorzieningen die de WTS heeft getroffen voor de reis en de kosten die zijn gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de gebruikelijke kostenbesparingen en de mogelijkheid de bestanddelen van de reis anderszins te gebruiken:
tot de 31e dag voor aanvang van de reis:                                  10% van de reissom
van de 30e tot de 21e dag voor aanvang van de reis:                20% van de reissom
van de 20e tot de 12e dag voor aanvang van de reis:               30 % van de reissom
van de 11e tot de 3e dag voor aanvang van de reis:                 70 % van de reissom
vanaf de 3e dag voor aanvang van de reis en bij no-show:        90% van de reissom
4.3.    Het verdient dringend aanbeveling een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de kosten voor repatriëring of ziekte af te sluiten.
4.4.    Het is aan de klant om aan te tonen dat er voor de WTS geen of beduidend lagere kosten zijn ontstaan dan de hiervoor genoemde vaste percentages. In dit geval is de klant alleen verplicht de lagere kosten te voldoen.
4.5.    De WTS behoudt zich het recht voor om in plaats van de hiervoor genoemde percentages een hogere, concrete vergoeding te eisen, voor zover de WTS kan aantonen dat er hogere kosten zijn ontstaan dan de toe te passen percentages. Als de WTS dit claimt, is zij verplicht de verlangde vergoeding concreet te berekenen en te staven en rekening te houden met eventuele kostenbesparingen en het eventuele gebruik van de reisdiensten in andere gevallen.
4.6.    Wanneer er na afsluiting van de overeenkomst op verzoek van de klant wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de reisdatum, accommodatie, maaltijden of andere diensten (omboekingen), kan de WTS, zonder dat er sprake is van een recht van de klant op de uitvoering van de omboeking en uitsluitend voor zover dit mogelijk is, tot de 32e dag voor de aanvang van de reis een vergoeding van € 26 voor omboeking verlangen. Latere omboekingen zijn uitsluitend mogelijk na annulering van de reisovereenkomst en een nieuwe boeking conform de hiervoor genoemde annuleringsvoorwaarden. Dit geldt niet voor gewenste omboekingen waaraan slechts geringe kosten verbonden zijn.

5.    Verplichtingen van de reiziger, (melding van gebreken, annulering, vervaltermijn)

5.1.    De reiziger is verplicht gebreken die zich eventueel voordoen onverwijld aan de WTS te melden en een oplossing te verlangen. De aanspraken van de reiziger vervallen alleen dan niet wanneer de melding waartoe de reiziger verplicht is buiten zijn schuld niet plaatsvindt. De melding van een gebrek aan een dienstverlener, met name aan de accommodatieverschaffer, is niet voldoende.
5.2.    Wanneer de reis in ernstige mate nadelig wordt beïnvloed door een gebrek of wanneer de uitvoering van de reis als gevolg van een dergelijk gebrek om een ernstige en voor de WTS herkenbare reden voor de reiziger niet acceptabel is, kan de reiziger de reisovereenkomst volgens de wettelijke bepalingen (art. 651e BGB) opzeggen. De opzegging is pas dan toelaatbaar wanneer de WTS of personen die in haar opdracht handelen, een door de reiziger vastgestelde en passende termijn hebben laten verstrijken zonder een oplossing te bieden. Een termijn hoeft niet te worden vastgesteld wanneer de oplossing niet mogelijk is of wanneer deze door de WTS of de personen die in haar opdracht handelen van de hand wordt gewezen of wanneer de opzegging van de overeenkomst met onmiddellijke opzegging door een bijzonder belang voor de reiziger wordt gerechtvaardigd.
5.3.    De reiziger kan de WTS binnen een maand na de contractuele datum van terugkeer aansprakelijk maken voor het niet nakomen van de reisdiensten zoals vastgelegd in de overeenkomt, de claims moeten worden gericht aan het navolgende adres. Een tijdige melding kan niet worden ingediend bij de dienstverleners, met name niet bij de accommodatieverschaffer. Het verdient dringende aanbeveling claims schriftelijk in te dienen. De aanspraken van de reiziger vervallen alleen dan niet wanneer de tijdige indiening van claims buiten zijn schuld niet plaatsvindt.

6.    Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij pakketreizen met medische dienstverlening, kuurbehandeling, wellness-aanbiedingen

6.1.    Bij pakketreizen waarbij medische dienstenverlening, kuurbehandelingen of vergelijkbare wellness-aanbiedingen zijn inbegrepen, moet de reiziger voor de boeking, voor het begin van de reis en voordat hij gebruik maakt van deze diensten nagaan of de behandelingen of diensten geschikt zijn, gelet op zijn persoonlijke gezondheidstoestand en in het bijzonder op reeds aanwezige klachten.
6.2.    Wat dit betreft is de WTS niet verplicht tot het verstrekken van bijzondere of speciaal op de reiziger afgestemde medische uitleg of opheldering over de gevolgen, risico's en bijwerkingen van dit soort diensten.
6.3.    De bovenstaande bepalingen zijn van toepassing, ongeacht of de WTS slechts optreedt als bemiddelaar van dit soort diensten of dat deze onderdeel zijn van de reisdiensten.

7.   Aansprakelijkheid

7.1    De contractuele aansprakelijkheid van de WTS voor schades, die niet resulteren uit schade aan leven, lichaam of gezondheid, blijft beperkt tot het drievoudige van de reissom, voor zover een schade voor de reiziger noch aan opzet, noch aan grove nalatigheid is te wijten, of wanneer de WTS verantwoordelijk is voor een schade die voor een reiziger alleen op grond van schuld door een dienstverlener is ontstaan.
7.2    De WTS is niet aansprakelijk voor meldingen en storingen in de dienstverlening in samenhang met diensten die niet horen tot de contractueel overeengekomen hoofddiensten en die geen deel uitmaken van het pakketaanbod van de WTS en die voor de klant en in de reisinformatie of in de boekingsbevestiging voor de klant duidelijk zijn omschreven als diensten van derden, of die tijdens het verblijf alleen maar als diensten van derden worden bemiddeld (b.v. kuur- en wellness-aanbiedingen, sportevenementen, theaterbezoeken, bezoek aan schouwburgen en tentoonstellingen, excursies, etc.).
7.3    Voor zover diensten, zoals medische diensten, therapieën, massages of andere geneeskrachtige toepassingen of diensten geen deel uitmaken van het pakketaanbod van de WTS en door haar alleen worden bemiddeld als extra geboekte diensten bij de pakketreis volgens punt 7.2 is de WTS niet aansprakelijk voor de dienstverlening, noch voor schade aan personen of zaken. Voor zover deze diensten bestanddeel zijn van de reisdiensten is de WTS niet aansprakelijk voor het succes van de geneeskrachtige behandelingen of de kuurbehandelingen.

8.    Terugtreding van de WTS op grond van het niet bereiken van een minimaal aantal deelnemers.

8.1    Wanneer er in de concrete publicatie van een reis, of in een algemene opmerking in de reisbrochure wordt gewezen op een minimaal aantal deelnemers voor alle daar vermelde reizen, kan de WTS bij het niet bereiken van dit minimale aantal deelnemers tot 3 weken voor de aanvang van de reis terugtreden van de reisovereenkomst.
8.2    Het minimum aantal deelnemers moet worden vermeld in de boekingsbevestiging, of er moet daarin worden verwezen naar de betreffende informatie in de publicatie van de reis.
8.3    De WTS is verplicht de klant onverwijld nadat de voorwaarden voor het niet doorgaan de reis in vervulling zijn gegaan hiervan in kennis te stellen en hem de verklaring van terugtreding onverwijld toe te zenden.
8.4    Als reeds voor het verstrijken van de termijn genoemd in punt 8.1 blijkt dat de reis niet door zal gaan, is de WTS verplicht het terugtreden onverwijld te melden.
8.5    Bij een afzegging kan de klant de deelname aan een minstens gelijkwaardige reis eisen, als de WTS in staat is een dergelijke reis zonder extra kosten voor de klant uit haar aanbod aan te bieden. De klant moet onmiddellijk na ontvangst van de verklaring omtrent het afzeggen van de reis door de WTS dit recht bij de WTS claimen.
8.6    Als de WTS terugtreedt van de overeenkomst zal de klant delen van de reeds betaalde reissom onmiddellijk terugontvangen.

9.   Diensten waarvan geen gebruik is gemaakt

Als de reiziger geen gebruik maakt van afzonderlijke reisdiensten vanwege vervroegd vertrek, ziekte of om andere redenen waarvoor de WTS niet verantwoordelijk is, bestaat er voor de reiziger geen recht op proportionele terugbetaling. Voor zover het niet gaat om zeer kleine bedragen zal de WTS zich toch inspannen om de dienstverlener te bewegen tot terugbetaling en deze aan de klant uitbetalen, zodra en voor zover deze bedragen door de afzonderlijke dienstverleners aan de WTS terugbetaald zijn.

10.    Verjaring

10.1    De verjaringstermijn van contractuele aanspraken van de reiziger volgens de artikelen 651 c tot f BGB met betrekking tot contractuele aanspraken op schade toegebracht aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon, met inbegrip van aanspraken op smartengeld die te wijten zijn aan nalatigheid bij de vervulling van plichten door de WTS of aan een opzettelijke of nalatige plichtverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of personeelslid van de WTS bedraagt 2 jaar. Dit geldt ook voor de aanspraken op vergoeding van overige schades die berusten op grove nalatigheid bij het nakomen van de plichten door de WTS, of op een opzettelijke of nalatige plichtverzaking door een wettelijke vertegenwoordiger of personeelslid.
10.2    Alle overige contractuele aanspraken volgens de artikelen 651 c tot f verjaren na 1 jaar.
10.3    De verjaring volgens de punten 10.1 en 10.2 beginnen op de dag volgend op de dag dat de reis volgens de contractuele afspraken zou eindigen. Als de laatste dag van de termijn op een zondag valt, op een dag die op de plaats waar de melding werkzaam is geldt als een nationale feestdag, of op een zaterdag, geldt als laatste dag de daaropvolgende werkdag.
10.4    Als er tussen de reiziger en de WTS sprake is van lopende onderhandelingen over ingediende claims of melding is gemaakt van omstandigheden die een claim rechtvaardigen, wordt de verjaring zo lang opgeschort tot de reiziger of de WTS het voortzetten van de onderhandelingen weigert. De hiervoor genoemde verjaringstermijn van één wordt op zijn vroegst drie maanden na de opschorting weer van kracht.

11.    Informatie over instellingen voor alternatieve geschillenbeslechting, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

11.1.    Met het oog op de wet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung)  wijst de WTS erop dat ten tijde van de publicatie van deze reisvoorwaarden een deelname aan geschillenbeslechting voor consumenten voor de WTS niet dwingend is voorgeschreven en dat de WTS niet deelneemt aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Als deelname aan een geschillenbeslechting voor consumenten dwingend wordt, zal de WTS de consumenten hiervan op een gepaste wijze in kennis stellen. Voor alle contracten die in het elektronische rechtsverkeer werden afgesloten verwijst de WTS naar het Europese online platform voor geschillenbeslechting: ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.2.    Voor reizigers die geen burgers zijn van een lidstaat van de Europese Unie of die niet de Zwitserse nationaliteit hebben, wordt overeengekomen dat op de rechtelijke en contractuele verhouding tussen de reiziger en de WTS uitsluitend het Duitse recht van toepassing zal zijn. Deze reizigers kunnen alleen in de vestigingsplaats van de WTS een rechtsvordering aanhangig maken.
11.3.    Voor rechtsvorderingen tegenover gasten of opdrachtgevers die zakenlieden of rechtspersonen zijn in de zin van het publieke of burgerlijke recht, of personen zijn die hun woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland hebben, of van wie de woon-/vestigingsplaats of gebruikelijke verblijfplaats ten tijde van het indienen van de rechtsvordering niet bekend is, is de vestigingsplaats van de WTS maatgevend bij de gerechtskeuze.

 --------------------------------------------------------------------------------------

© Auteursrecht; RA Noll Stuttgart, 2004-2017

---------------------------------------------------------------------------------------

Touroperators:

Westerwald Touristik-Service, Kirchstr. 48a

56410 Montabaur, Tel. +49 2602-3001-0, Fax: 947325

www.westerwald.nl , mail@westerwald.info